Model: Elisabeth Erm
Styling: Sofya Samoylovitch
Hair: Yusuke Taniguchi
Make-Up: Eny Whitehead
Casting: Nicolas Bianciotto
Photography: Alexandra Utzmann
Back to Top